جاذبه هاي گردشگري

1397/01/15

ارزروم ترکیه

تاریخ ارزروم به دوران اورارتو می‌رسد و دودمان آرتاشسی در آنجا…